O nás

VÍZIA

Našou víziou je spoločnosť, v ktorej dospelí ľudia so znevýhodnením žijú svoj vlastný dospelý život, naplnený ich vzťahmi, prácou, rodinami, nápadmi, úspechmi, zlyhaniami a opätovnými pokusmi.

POSLANIE

Chceme podporovať dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením a ich príbuzných tak, aby zvládli svoj život a nachádzali možnosť osobnej realizácie.
Nepovažujeme ich za deti – nehráme sa s nimi, nevychovávame ich, nekŕmime ich. To, čo robia, hovoria a o čom snívajú, berieme vážne.

Cieľom Domova sociálnych služieb PRIMA n.o je podporovať samostatnosť ľudí s mentálnym znevýhodnením v bežných denných činnostiach, vo vzťahoch a v práci. Hľadáme spôsoby, aby si znevýhodnení ľudia vedeli samostatne poradiť. Zvládnutie malých každodenných úloh ako nákupy, cestovanie, upratovanie, či vybavovanie na úradoch prinášajú viac sebavedomia a radosti nielen im, ale aj ich blízkym. Naši klienti majú  spoločný záujem o tvorivé činnosti, ktorým sa v PRIME cielene venujeme prostredníctvom výtvarných techník a divadelných aktivít.

Našou cieľovou skupinou sú mentálne znevýhodnení dospelí. Máme kapacitu 15 prijímateľov sociálnej služby. Momentálne naše zariadenie navštevuje 12 prijímateľov sociálnej služby. Potreby našich prijímateľov sociálnej služby sú veľmi rôznorodé z dôvodu rôznosti ich znevýhodnenia, odlišnému veku a odlišným osobnostiam. To, čo však majú všetci spoločné je, že potrebujú „natrénovať“ niektoré úkony, aby mohli slobodnejšie a samostatnejšie fungovať v spoločnosti. Našou prioritou je rozvíjať ich samostatnosť tak, aby sme rešpektovali ich osobnostné danosti a preferencie. Týmto spôsobom si ľahšie nájdu svoje miesto v rodine, či spoločnosti a budú sa cítiť spokojní a užitoční.

Rozvoj pracovných zručností pre  nás znamená trénovanie rozvíjanie určitých pracovných zručností, ktoré prijímatelia sociálnej služby potom vedia použiť v bežnom, každodennom živote. V rámci rozvoja pracovných zručností využívame voľnú výtvarnú tvorbu predovšetkým maľbu na textil (tričká, tašky, hodvábne šatky a detské body), výrobu jednoduchých šperkov (plstením, háčkovaním, spracovaním plastov či inými alternatívnymi technikami) a techniku dekupáže na dreve a keramike. Naše výrobky si môžete zakúpiť osobne v PRIME, alebo na rôznych trhoch ako sú festival so srdca alebo krivé zrkadlá, kde môžeme prezentovať naše zručnosti širokej verejnosti.
Venujeme sa aj zvládaniu jednoduchej administratívy, ako je prijímanie a vybavovanie telefonátov, práca s internetom (vyhľadanie informácií, práca s facebookom, e-mailová komunikácia apod.), vybavovanie pochôdzok (pošta, nákupy materiálu…).

fotohrdlicka dsc 2528web upr

Sociálna rehabilitácia, čiže (znovu) vytváranie spoločenských vzťahov, znamená nielen mať a udržať si priateľov, ale aj vedieť si vypýtať kávu, zorientovať sa v knižnici alebo nechať si poradiť v potravinách. V rámci sociálnej rehabilitácie navštevujeme rôzne podujatia ako sú výstavy, divadelné predstavenia, kiná, pikniky, trhy…

fotohrdlicka dsc 1440print upr

Podľa Zákona o sociálnych službách (Zákon č. 448/2008 Z. z.) poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, zabezpečujeme pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a utvárame podmienky na vzdelávanie.