O nás

VÍZIA

Našou víziou je spoločnosť, v ktorej dospelí ľudia so znevýhodnením žijú svoj vlastný dospelý život, naplnený ich vzťahmi, prácou, rodinami, nápadmi, úspechmi, zlyhaniami a opätovnými pokusmi.

POSLANIE

Chceme podporovať dospelých ľudí s mentálnym znevyhodnením a ich príbuzných tak, aby zvládli svoj život a nachádzali možnosť osobnej realizácie.
Nepovažujeme ich za deti – nehráme sa s nimi, nevychovávame ich, nekŕmime ich. To, čo robia, hovoria a o čom snívajú, berieme vážne.

Cieľom Domova sociálnych služieb PRIMA je podporovať samostatnosť ľudí s mentálnym znevýhodnením v bežných denných činnostiach, vo vzťahoch a v práci. Hľadáme spôsoby, aby si znevýhodnení ľudia vedeli samostatne poradiť. Zvládnutie malých každodenných úloh ako nákupy, cestovanie, upratovanie, či vybavovanie na úradoch prinášajú viac sebavedomia a radosti nielen im, ale aj ich blízkym. Naši klienti majú  spoločný záujem o tvorivé činnosti, ktorým sa v PRIME cielene venujeme prostredníctvom výtvarných techník a divadelných aktivít.

Našou cieľovou skupinou sú mentálne znevýhodnení dospelí. Máme kapacitu 11 klientov. Potreby našich klientov sú veľmi rôznorodé z dôvodu rôznosti ich znevýhodnenia, odlišnému veku a odlišným osobnostiam. To, čo však majú všetci spoločné je, že potrebujú „natrénovať“ niektoré úkony, aby mohli slobodnejšie a samostatnejšie fungovať v spoločnosti. Našou prioritou je rozvíjať ich samostatnosť tak, aby sme rešpektovali ich osobnostné danosti a preferencie. Týmto spôsobom si ľahšie nájdu svoje miesto v rodine, či spoločnosti a budú sa cítiť spokojní a užitoční.

Pracovná rehabilitácia znamená trénovanie určitých pracovných zručností, ktoré klienti potom vedia použiť v bežnom, každodennom živote. V rámci pracovnej rehabilitácie využívame voľnú výtvarnú tvorbu a tvorbu na objednávku, predovšetkým maľbu na textil (tričká, tašky, hodvábne šatky a detské body), výrobu jednoduchých šperkov (plstením, háčkovaním, spracovaním plastov či inými alternatívnymi technikami) a techniku dekupáže na dreve a keramike. Naše výrobky si môžete zakúpiť osobne v PRIME, alebo na rôznych trhoch.
Venujeme sa aj zvládaniu jednoduchej administratívy, ako je prijímanie a vybavovanie telefonátov, práca s internetom (vyhľadanie informácií, práca s facebookom, e-mailová komunikácia apod.), vybavovanie pochôdzok (pošta, nákupy materiálu…).

fotohrdlicka dsc 2528web upr

Sociálna rehabilitácia, čiže (znovu) vytváranie spoločenských vzťahov, znamená nielen mať a udržať si priateľov, ale aj vedieť si vypýtať kávu, zorientovať sa v knižnici alebo nechať si poradiť v potravinách. V rámci sociálnej rehabilitácie navštevujeme rôzne podujatia ako sú výstavy, divadelné predstavenia, kiná, pikniky, trhy…

fotohrdlicka dsc 1440print upr

Podľa Zákona o sociálnych službách (Zákon č. 448/2008 Z. z.) poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, zabezpečujeme pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a utvárame podmienky na vzdelávanie.