Náhradné plnenie

Spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je povinná zamestnávať 3,2% zdravotne postihnutých občanov (podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti).

Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie: Zamestnávateľ môže zadať zákazku, ktorou je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) a integračným podnikom, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so ZP, chránenou dielňou, alebo fyzickou osobou so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku.

Vedeli ste, že náhradné plnenie je o 133 eur výhodnejšie za každého jedného zamestnanca so ZP vyžadovaného zo zákona, než platiť štátu penále?

Akú mám výšku náhradného plnenia?
Na čo môžem využiť náhradné plnenie?
Aké predmety sú považované za výrobok chránenej dielne?
Je náhradné plnenie administratívne náročné?
Môže sa náhradné plnenie skombinovať so zaplatením povinného odvodu?
Aké sú sankcie za neplnenie zákonnej povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?

Naša ponuka náhradného plnenia

Ponuku náhradného plnenia vieme flexibilne doplniť podľa zadania zákazky o zvončeky z pedigu, hodvábne šatky, balenie malých upomienkových predmetov a pod.

Výrobky chránenej dielne ponúkame prostredníctvom:

  • priameho predaja v našej dielni na Banšelovej ulici 4 v Bratislave,
  • priameho predaja na rôznych trhoch (pravidelne na Dni krivých zrkadiel, Radničkiných a rôznych mestských trhoch).
  • náhradného plnenia,
  • na objednávku: telefonicky na čísle 02/ 43 41 18 13, alebo e-mailovej adrese obchod@dssprima.sk

Online objednávka

Často kladené otázky

Akú mám výšku náhradného plnenia?

Vypočítajte si výšku vášho náhradného plnenia online

Na čo môžem využiť náhradné plnenie?

Náhradné plnenie je možné využiť na zadanie zákazky alebo nákup výrobkov z chránenej dielne (chráneného pracoviska).

Ak by ste mali špecifické požiadavky, tak nás neváhajte kontaktovať (obchod@dssprima.sk) a dohodneme sa na individuálnej zákazke.

Aké predmety sú považované za výrobok chránenej dielne?

Ak sa zhodnotenie tovaru uskutoční v chránenej dielni, tak sa tovar do náhradného plnenia započítava v plnej miere. Do náhradného plnenia sa započítava celková cena uvádzaná vo faktúre.

Je náhradné plnenie administratívne náročné?

Spracovanie náhradného plnenia nie je administratívne náročné a radi vám s nimi pomôžeme. Náhradné plnenie zamestnávateľ preukazuje najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka podľa predpísaného tlačiva a prikladá k tomu nasledovné prílohy:

  1. fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, resp. zmluva)

  2. fotokópiu dokladu o zaplatení (faktúra, výpis z bankového účtu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad)

  3. ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky – rozpis tovarov podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy

  4. doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti (dostanete od nás)

Môže sa náhradné plnenie skombinovať so zaplatením povinného odvodu?

Áno, ak by výška náhradného plnenia nebola dostatočná, môžete zvyšok dorovnať zaplatením povinného odvodu.

Aké sú sankcie za neplnenie zákonnej povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?

Ústredie a úrad uložia pokutu zamestnávateľovi za porušenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov do výšky 33 193, 91 Eur.